Heureka.sk - overené hodnotenie obchodu KAPEX

 

KONTAKTY

KAPEX s.r.o.
J. Hollého 8
960 01 Zvolen
tel: +421 45 5321161
mobil: +421 908 935 006

TOVAR V AKCII

Naša cena 2,40 €
Naša cena 45,00 €
Naša cena 3,60 €

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 7,50 €
Naša cena                       
Otváracie hodiny :
Po-Pia: 730 - 1630 hod.
So-Ne: ZATVORENÉ
 

V našom kamennom obchode vo Zvolene nájdete široký výber kvalitného metrového textilu z dovozu za priaznivé ceny. Ponúkame napríklad:

 • Spoločenské látky: satén, mušelín, organza, krajka, žakard a ďalšie.
 • Športové látky: riflovina, prací kord, menčester a mnoho ďalších.

ďalej:

 • úplety
 • podšívky
 • teplákovina
 • bavlna
 • flís
 • softshell a mnoho iných

metráž

metráž

metráž


O NÁS » Obchodné podmienky

 


OBCHODNÉ PODMIENKY FIRMY KAPEX S.R.O.

 

V prípade objednávania si, prosím, preštudujte pozorne uvedené obchodné podmienky. Z dôvodu zabezpečenia kvalit­nej spolupráce, včasnej dodávky tovaru a dodržania prijateľnej ceny riaďte sa, prosím, nasledujúcimi podmienkami.

Pri prvej objednávke posielajte spolu s objednávkou aj kópiu platného výpisu z Obchodného registra, príp. kópiu živnostenského listu.

 

Predávajúci:

 • Názov a sídlo firmy: KAPEX s.r.o., J. Hollého 8, 960 01 ZVOLEN
 • IČO: 36015962
 • IČ DPH: SK2020066653
 • Číslo účtu: 6606813038/1111 UniCredit Bank Slovakia

 

Spôsob doručenia tovaru:

 

 • osobné prevzatie v sídle predávajúceho
 • zaslanie prepravnou spoločnosťou DHL 

Dodacie podmienky:

 

 • Pri osobnom odbere v sídle predávajúceho je kupujúci povinný skontrolovať preberaný tovar a zistené nedostatky ihneď reklamovať.
 • Pri doručení prostredníctvom tretej strany je kupujúci povinný oznámiť akékoľvek nedostatky v dodávke tovaru predávajúcemu najneskôr nasledujúci deň po prevzatí tovaru, inak sa bude zásielka považovať za bezchybne doručenú.
 • Odovzdaním tovaru prepravcovi prechádza zodpovednosť za poškodenie tovaru na kupujúceho, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 • Súhlas s obsahom zásielky, ako aj s platobnými, dodacími a reklamačnými podmienkami kupujúci potvrdí podpisom daňového dokladu alebo dodacieho listu, ktorého jednu kópiu odovzdá, alebo pošle poštou predávajúcemu.

 

Doba dodania:

 

 • Do 48 hodín od potvrdenia objednávky.
 • V prípade, že dodávateľ nemá objednaný tovar na sklade, je termín dodania 14 – 60 dní, podľa možností výroby. Obvyklá doba dodania je 21 dní.
 • V prípade urgentnej potreby tovaru je možné objednať expresnú dopravnú službu DHL. Cenu za expresnú dopravu hradí kupujúci.

 

Platobné podmienky:

 • Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 20% (v ponukovom liste, na zálohovej platbe, na faktúre, v objednávke, na letákoch), pokiaľ nie je uvedené inak.

 

Spôsoby platenia:

 • v hotovosti pri odbere tovaru
 • dobierkou prostredníctvom GLS

 

Splatnosť:

 

 • Faktúra je splatná v deň splatnosti uvedenom na nej.
 • Splatnosť je dodržaná vtedy, keď je úhrada na účte predávajúceho najneskôr v deň splatnosti.
 • Pri nedodržaní splatnosti je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho úrok z omeškania podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
 • Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy KAPEX s.r.o.

 

 Balné:

 

 • Za zabalenie a doručenie tovaru prepravnej spoločnosti účtujeme balné 1,- €.

 

Poštovné:

 

 • Poštovné účtujeme podľa platného cenníka spoločnosti GLS.

Pokiaľ budú pri dodávke tovaru oboma stranami dohodnuté iné podmienky, než sú uvedené v Obchodných podmienkach firmy KAPEX s.r.o., platia tieto novodohodnuté podmienky, avšak musia byť dohodnuté písomne a musia byť súčasťou kúpnej zmluvy.

Všetky ostatné, neuvedené podmienky sa riadia príslušnými platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK PRI NÁKUPE TOVARU CEZ E-SHOP FIRMY KAPEX S.R.O.

  

Všeobecné ustanovenia:

1. Pre účely tohto Reklamačného poriadku sa rozumie (ak z kontextu nevyplýva inak):

 • Predávajúci: Firma KAPEX s.r.o., J. Hollého 8, 960 01  Zvolen, IČO: 36015962, IČ DPH: SK2020066653.
 • Kupujúci: Fyzická, alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo služby od predávajúceho.
 • Výrobok/tovar: Produkty vyrobené predávajúcim, alebo výrobky tretích osôb, dodávané predávajúcim.

2. Reklamačný poriadok je dokument vymedzujúci základné záručné podmienky a pravidlá pre reklamáciu tova­ru a služieb dodaných predávajúcim. Ďalej vymedzuje vzťahy a pravidlá pre záručné a pozáručné opravy tova­ru.

3. Reklamačný poriadok rešpektuje platné zákony Slovenskej republiky, obzvlášť Obchodný zákonník, Občian­sky zákonník a Zákon na ochranu spotrebiteľa.

4. Skutočnosť, že kupujúci bol s reklamšným poriadkom oboznámený a súhlasí s ním, potvrdzuje pred odoslaním obednávky s povinnosťou platby. Každou ďalšou záväznou objednávkou, či už je podaná telefonicky, elektronickou alebo inou formou, potvrdzu­je kupujúci súhlas s Reklamačným poriadkom predávajúceho a to i vtedy, ak nie je súhlas v danom prípade doložený písomne.

5. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, ak nie sú v zmluve dojednané iné záručné podmienky. Potom sú zmluvné podmienky nadradené tomuto poriadku. Vzájomná dohoda nadobúda platnosť iba v prípade, že je predložená v písomnej forme a je potvrdená podpismi predá­vajúceho a kupujúceho alebo osôb oprávnených za predá­vajúceho a kupujúceho jednať.

 

Záručné podmienky:

1. Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

2. Kupujúci je povinný zaistiť prehliadku tovaru pri prevzatí a je povinný všetky takto zistené chyby oznámiť ih­neď predávajúcemu. Ak tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke len keď preuká­že, že tieto chyby mal tovar už v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovar.

3. Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu, funkčné chyby, chyby vzniknuté pri výrobe, montáži alebo inštalácii tovaru vykonanej pracovníkmi predávajúceho.

4. V prípade, že tovarom je software, vzťahuje sa záruka výhradne na fyzickú čitateľnosť médií. Okamihom od­stránenia ochranných prostriedkov (fólie, pečate, otvorenie obálky a pod.) sa kupujúci stáva oprávneným použí­vateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné dojednania výrobcu softwaru.

5. Pri použití verejného dopravcu sa reklamácia výrobku poškodeného pri preprave, riadi prepravným poriadkom prepravcu a príslušnými ustanoveniami Občianskeho, resp. Obchodného zákonníka.

6. Pri odovzdávaní vyšívacieho stroja na opravu je povinnosťou kupujúceho zabezpečiť si vytvorenie odpoveda­júcej zálohy dát a zabrániť ich možnému zneužitiu alebo poškodeniu.

7. Predávajúci neručí za prípadnú stratu, poškodenie či zneužitie dát, ktoré sú uložené na pamäťových kartách alebo vo fyzickej pamäti stroja.

8. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s návodom na obsluhu, alebo poškodením účinkami prepätia v roz­vodnej sieti. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenia zariadenia nadmerným mechanickým opotrebením.

 • Záruka sa nevzťahuje na prípady nefunkčnosti pôvodného, výrobcom inštalovaného softwaru spôsobené zásahom kupujúceho alebo treťou stranou do nastavenia inštalovaného softwaru.
 • Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté.
 • Nárok na uplatnenie záruky zaniká tiež v nasledujúcich prípadoch:

- stratou dodacieho listu, stratou záručného listu, stratou dokladu o zaplatení
- porušením ochranných či záručných pečatí a nálepiek, pokiaľ sú na výrobku
- mechanickým poškodením obalu
- elektrickým prepätím (ak sú viditeľne spálené súčiastky, alebo plošné spoje) a pri elektrických špirálach, výhrevných telesách aj bez zmeny vonkajšieho vzhľadu
- poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom)
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je špecifikované výrobcom
- neodbornou inštaláciou, zlým zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
- tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v doku­mentácii alebo všeobecnými zásadami
- vykonaním nekvalitného zásahu, či zmenou parametrov
- ak bol tovar poškodený prírodnými živlami

 

Spôsob vykonania reklamácie:

1. Reklamácie tovaru sa uplatňujú v servisných strediskách predávajúceho, ak nie je v zmluve uvedené inak alebo ak sa reklamácia neriadi pravidlami uvedenými na originálnom záručnom liste dodanom priamo výrobcom/distribútorom výrobku.

2. Pri uplatnení reklamácie na tovar je kupujúci povinný dodať:

 

 • kompletný tovar vrátane pôvodného príslušenstva (manuály, CD, káble a pod.)
 • doklad preukazujúci oprávnenosť reklamácie (záručný list s výrobným číslom, popr. faktúra)
 • správu s jasným popisom chyby

3. Pri reklamácii tovaru, na ktorý sa vzťahuje zákonná záruka, vykoná predajca odstránenie chyby formou opravy, prípadne výmenou dielu alebo chybného tovaru za bezchybné, s pôvodným tovarom úplne funkčne kompatibilným, rov­nakých alebo lepších technických parametrov. Rozhodnutie o spôsobe odstránenia chyby je v právomoci predávajúceho.

 

 

Dĺžka záruky:

1. Konkrétna dĺžka záruky je stanovená na príslušnom záručnom liste. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobe­né nadmerným opotrebovaním, či nesprávnym použitím daného tovaru.

2. Plnenie záručnej doby začína dňom vystavenia faktúry a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.

3. V prípade výmeny tovaru za nový, dostane zákazník doklad (reklamačnú výdajku), kde je uvedené nové vý­robné číslo vymeneného tovaru a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho lis­tu a tejto reklamačnej výdajky.

4. Na spotrebný materiál (žiarovky, elektrické špirály, výhrevné telesá, termostaty, tepelné poistky, vypínače, spí­nače, hadice, prívodné káble, ihly, chápače, odstrihové nože, ihlovú dosku, pätky, vodiče nití a pod.) sa záruka nevzťahuje.

 

Pozáručná oprava:

1. Predávajúci poskytuje vo svojom servisnom stredisku pozáručné opravy na tovar, ktorý bol zakúpený vo firme predávajúceho a riadi sa cenami dohodou.

2. Kupujúci je povinný doložiť k chybnému tovaru objednávku na opravu spolu s jasným popisom chyby.

3. Kupujúci doručí tovar určený na opravu osobne alebo na vlastné náklady a riziko, na adresu servisného strediska, alebo v prípade priemyselných strojov je možné dohodnúť návštevu servisného technika za úhradu v mieste požiadavky kupujúceho.

4. Servisné stredisko bude kupujúcemu účtovať vykonanú prácu a výmenu dielov na základe dohody.

5. Servisné stredisko po vybavení opravy vyzve kupujúceho k odberu tovaru, príp. zašle späť obvyklou pre­pravnou službou na náklady a riziko kupujúceho.

6. V prípade, že predávajúci jasne a dokázateľne vyzve kupujúceho, aby si výrobok prevzal z opravy a zaplatil čiastku za opravu, ale kupujúci si do troch mesiacov od výzvy tovar z opravy neprevezme a sumu za opravu nezaplatí, má predávajúci právo tento tovar znehodnotiť, resp. predať tretej osobe.

 

Cenník opráv:

1. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú zdarma.

2. V prípade neoprávnenej reklamácie sú kupujúcemu účtované všetky náklady spojené s testovaním a opravou tovaru vo výške najmenej 20,- € s DPH 20%.

3. U mimozáručných opráv je účtovaná hodinová sadzba vo výške 20,- € s DPH 20%. V prípade výjazdu technika do sídla zákazníka sa účtuje za prejdený km 0,6 € s DPH 20%.

 

 

Záverečné ustanovenia:

1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 1. januára 2021.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny Reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

MzgyZTU2Nj